De Rode Bosbes

De Rode Bosbes

Verbinding tussen hoofd, hart en ziel

 

De Rode bosbes maakt deel uit van basisschool Wereldwijs in Drunen. Het verzorgt onderwijs aan leerlingen met verbinding tussen hoofd, hart en ziel. Ieder kind is mede-eigenaar van de eigen ontwikkeling met de leerkracht als coach/begeleider. Het doel is daarbij zoveel mogelijk samen te werken met lokale ondernemers en instellingen.

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een voorwaarde (Leren met Ouders)

 

Recente projecten

Groepsfoto de Rode Bosbes

Missie

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gezamenlijke opvoeding realiseren in een duurzame, natuurlijke, creatieve omgeving, waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn.

Visie

Een duurzame, inspirerende, natuurlijke en uitdagende ontwikkelomgeving creëren voor mensen van 0 tot 21 jaar (Op dit moment basisschoolleerlingen) .De leerling zelf is mede-eigenaar van haar/zijn eigen ontwikkeling, door de Bosbessenschool wordt nauw samengewerkt met het gezin en haar sociale en professionele netwerken.

Doel

Het optimaliseren van het ontwikkelingsproces van leerlingen van 0 tot 21 jaar (op dit moment leerlingen van de basisschool) en hen breed ondersteunen bij het zich voorbereiden op het leven als zelfstandig individu in de steeds veranderende maatschappij.

Uitgangspunten

Richard Louv: Het laatste kind in het bos

Samenvatting boek

We moeten het natuurbeleven van kinderen beschouwen als een van de belangrijkste elementen in hun jonge leven. Voorkom een Natuurtekortstoornis.

 1. Creativiteit begint met het natuurlijke kindertalent en de bijzondere sfeer van een bepaalde multi-sensorische plek. Een natuurlijke omgeving is daarom van essentieel belang voor een gezonde ontwikkeling van het kind, door het oneindig aantal en soortenrijkheid aan variabelen. Het is de helende omgeving: veroorzaakt óngerichte aandacht (fascinatie; onbewuste aandacht) omdat daar de gerichte aandacht de gelegenheid krijgt tot rust te komen. Teveel en/of te lang prikkels > gerichte-aandachtmoeheid > concentratieproblemen > ad(h)d etc.
   
 2. Opgaan in de omgeving is een indringende ervaring voor kinderen; ze worden regelrecht en ogenblikkelijk blootgesteld aan die elementen waaruit wij zijn voortgekomen-aarde, water, lucht, vuur en alle andere organismen klein en groot. Zonder die ervaring vergeten we wat onze plaats is in het geheel en het grote weefsel waarvan we afhankelijk zijn.
   
 3. Robin Moore (Child’s Right To Play) – ‘de vercommercialisering van het spelen’ = meer geld in sportfaciliteiten dan in ruimte waar vrij kan worden gespeeld/ervaren.

  Bewegingsvrijheid van kinderen wordt steeds verder ingeperkt. Angst belemmert het opgroeiende kind; we moeten gaan van streetsmart naar naturesmart; van hyperwaakzaamheid naar hyperalertheid. Leer ze uitkijken, onderscheid maken, op tijd en juist reageren, weten wat en wie betrouwbaar is. (pag 207)
   
 4. Ecofobie voorkomen. Leer ze de schoonheid en de samenhang zien, wat wél noodzakelijk is. Eenzijdige nadruk op de desastreuze gevolgen van ons eigen gedrag zorgt voor ontkenning en desinteresse.
   
 5. Evenwicht tussen het gebruik van computers en de aandacht voor kunst / muziek / natuur / beweging. Computers = virtuele wereld, De werkelijkheid moet ons ijkpunt zijn. De werkelijkheid is wat daarbuiten gebeurt, niet wat in je hoofd of op het scherm gebeurt.

  ‘Wat betekent het uitsterven van de condor voor een kind die nog nooit een winterkoninkje heeft gezien.

  (vraag maar eens aan volwassenen wat het verschil is tussen een zomerkoninkje en een winterkoninkje)
   
 6. Constructieve verveling is belangrijk. Staat tegenover sluipende verveling/afstomping (steeds agressievere films en games zijn negatieve stimuli, werken als zoete drankjes op een hete dag, je krijgt er alleen maar meer dorst van en kosten alleen maar energie)

  Dus: niet-ingevulde tijd inplannen en prikkel de constructieve verveling door:
  • Beschikbaar te zijn in geval van vraag om aandacht en maak ze los van electronica.
  • De tv/computer uit te zetten. Het kind gaat het verband zien tussen tijd, verveling en creativiteit.
  • De balans te zoeken tussen de sturing als volwassene en de ruimte die het kind krijgt om zich te vervelen.
  • Te zorgen voor een interessante multi-sensorische omgeving.
    
 7. Alle vakken houden uiteindelijk verband met die ene aardbol en dat ene leven van ons dat daarop plaatsvindt. Openstellen en trainen van de zintuigen. Leren in de echte wereld.
  Zorg voor ecologische intelligentie: We breken in het huidige onderwijs alles op in stukken in plaats van dat we dingen met elkaar in verband brengen (p253).

Het kind is eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling

De Rode Bosbes - uitgangspunten - kind
De Rode Bosbes - uitgangspunten - leeromgeving

Een gezonde leefstijl

Uitvoering van en het behalen van de GezondeSchool-certificaten integreren in iedere Bosbessenschool Zie gezondeleefstijl.slo.nl en gezondeschool.nl

Categoriën gezonde school. NB: (Het certificaat ‘Alcohol en drugs’ hebben wij hier bewust verwijderd, deze inhoud laten wij vallen onder ‘veiligheid’ en ‘voeding’)

It takes a village to raise a child, omgevingsbetrokkenheid.

We streven naar een zeer intensieve interactie met de directe omgeving. We zijn ervan doordrongen dat deze betrokkenheid van ‘de echte wereld’ voor de kind-ontwikkeling van groot belang is.

 • Localvoor (streekproducten); we kopen bij voorkeur bij de producenten (duinboeren e.d), daarna bij de lokale (sponsorende/’aangesloten’) detailhandel
 • Lokale ambachtslieden en bedrijven uitnodigen als gastdocent
 • Excursies naar lokale bedrijven, instanties en initiatieven
 • Ervaringen en voorbeelden van WereldschoolWereldwijk (Boek en site www.wereldschoolwereldwijk.nl)
 • Gedachtengoed ‘It takes a village to raise a child:
It takes a village to raise a child

‘It takes a village to raise a child’

Zo luidt het van oorsprong Afrikaanse gezegde. Maar die oorspronkelijke ‘village’ bestaat niet meer in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd, en waarin kinderen opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving, waar mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond. Zoals we zagen zijn traditionele steunstructuren of gemeenschappen als kerk, nabuurschap en verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten en steunen, tegenwoordig grotendeels verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn formele instituties gekomen als kinderopvang, onderwijs, sport en spelvoorzieningen, maar die vervullen soms nog weinig de rol van ‘medeopvoeder’. In het hiervoor aangehaalde advies van de RMO hield de raad, als antwoord op het geconstateerde 'gat in de pedagogische infrastructuur', een pleidooi voor 'verdichting van de opvoeding': op veel meer plekken in de samenleving dienen volwassenen hun pedagogische verantwoordelijkheid weer op te nemen.

Die opvoedkundige kwaliteit van de leefomgeving is van belang voor burgerschapsvorming en kan bijdragen aan preventie van problemen als kindermishandeling, jeugdcriminaliteit, jongerenoverlast etc. De context van de leefomgeving (de straat, de buurt, sociale netwerken, ofwel: de civil society) speelt bovendien een belangrijke rol bij het ontstaan en voortduren van pedagogische problemen. Vanuit dat perspectief ligt het voor de hand om te zoeken naar mogelijkheden om de sociaalpedagogische kwaliteit van de civil society te versterken en te zoeken naar mogelijkheden om de onderlinge sociale steun voor gezinnen te vergroten.

De school probeert de pedagogische village weer te creëren, door met name volwassenen (leerkrachten, professionals in welzijn, kinderopvang, maar ook ouders, vrijwilligers, winkeliers, in het algemeen burgers) toe te rusten om hun opvoedingsverantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren weer op zich te nemen. Hiermee wordt niet alleen de balans tussen steun en toezicht weer hersteld, die zo belangrijk is voor een goede opvoeding van onze jeugd, maar wordt ook gewerkt aan het bevorderen van sociale cohesie

Sociaal constructivisme

Natuurlijk Leren

 • Mensen hebben altijd zin in hun eigen ontwikkeling.
 • Kennis is subjectief. Leerlingen dienen vergeleken te worden met zichzelf.
 • Er is een ‘oceaan’ aan kennis en vaardigheden. Ieder kiest van nature de kennis en vaardigheden die nodig zijn (geen vast curriculum).
 • Leren is ergens goed in worden.
 • Ieder heeft een unieke eigen manier waarop het beste geleerd wordt.
 • De (sociale) omgeving is belangrijkste leerbron.
  => Leren is in hoge mate een sociale bezigheid.
 • Een krachtige leeromgeving in samenspel met intrinsieke motivatie is het meest efficiënt.
 • Mensen zijn meervoudig intelligent. Er wordt gestreefd naar een zo passend mogelijke opleiding.

De intelligenties van Gardner

inclusief eigen aanvullingen

DOE

De lichamelijk-kinesthetische intelligentie

Toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen.
 

KIJK

De visueel-ruimtelijke intelligentie

Leren denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben.
 

GETAL

De logisch-mathematische intelligentie

Leren zoeken naar logische verbanden. Leren abstract ordenen en redeneren.
 

SAMEN

De interpersoonlijk intelligentie

Ontwikkelen van het empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Leren ontvangen en geven van feedback.
 

TAAL

De verbaal linguïstische intelligentie

Leren lezen, schrijven, luisteren en spreken. Leren goed onder woorden te brengen wat je bedoelt.
 

MUZIEK

De muzikaal-ritmische intelligentie

Leren genieten en gebruiken van muziek en ritmiek. Leren de structuur te doorgronden, het ritme te voelen.
 

IK

De intrapersoonlijke intelligentie

Leren nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. Bevragen en willen verhelderen.
 

NATUUR

De naturalistische intelligentie

Begrijpen van het belang van planten, dieren en de samenhang het milieu en de natuur. Inclusief duurzaamheid (zie ook de Scalavisie).
Zie ook bij het eerste uitgangspunt.
 

VERWONDERING

De spirituele (existentiële) intelligentie

Het grote verband leren zien, leren waarnemen met je ziel.

Leerlingen van de Rode Bosbes

Werkwijze

Wij onderscheiden 3 vormen van leren:

 • Spelend leren
 • Ontdekkend leren (Procesgericht)
 • Meesterschap nastreven (Resultaatgericht)

 
We hanteren in de dagelijkse praktijk het gegeven dat ieder kind een persoonlijke mix van leerstijlen heeft. Ieder kind is voor een deel dromer, doener, denker en beslisser; hoeveel ieder van deze leerstijlen bij het kind een rol spelen, wordt met het kind in dialoog onderzocht en vastgelegd. Natuurlijk worden verandering en ontwikkeling daarin bijgehouden.
 
Het kind heeft bij de Rode Bosbes een belangrijke stem bij het invullen van de eigen lesdag. Er wordt structureel met het kind gesproken over de zinvolheid en de kwaliteit van de daginvulling die het kind kiest.
 
We gaan altijd uit van hetgeen het kind al kan (talenten zien en ontwikkelen).

Groepsoverleg tijdens een buiten-de-deur dag

Begeleiders

Karin Bosch

leerkracht

Monique Alberts

leerkracht

Frans van Buul

adviseur

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden in de Rode Bosbes kunnen voor
meer informatie contact opnemen via onderstaand formulier.

Basisschool

Wereldwijs

Beukstraat 13
5151 ZK Drunen
Telefoon: (0416) 37 35 94

De Groene Bosbes Locaties

Abdij Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Het Geerpark
Mortelweg
Vlijmen

Contactpersonen

Nicole Meesters, locatieleider Wereldwijs tel. 0416-373594